۶ آذرماه، زادروز داوود اسدی

خوشنویسی افسانه پارسا در زادروز داوود اسدی(۶ آذرماه) به یاد همسرش