فیلم گزارش خاکسپاری داوود اسدی

گزارش برنامهٔ «در شهر» از مراسم خاکسپاری داوود اسدی در نوروز سال ۱۳۸۷